මා දුවණි

ඔබයි මා දුවණි
මගෙම නෙත් ඈතින්  
මා වෙතම බලමින් 
සිනාසෙන ලෙස හැඟිණි
මගෙම හදවතෙහි කොටසක්
එකම රිද්මයට යාවී
මට මඳක් ඈතින්
ගැහෙන ලෙස මට හැඟිණි
දෙදෙන දෙදෙනෙක් වුවද
මගෙම සිරුරින් කොටසක්
නුදුරින්ම සැරිසරන බව
සැම දිනේ මට සිතුණි

දැනුම් තේරුම් ඇති දිනෙක
ඔබ මගෙම කොටසකැයි
මා හදට දැනුණු දෙය
ඔබ හදට දැනේදැයි
නොදන්නෙමි දියණීඉරෝෂිණී / 2010

One thought on “මා දුවණි”

Leave a Reply to Tharanga Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *