යටිහිත

තැනින් තැන විසිරෙනා
අරමුණක නොරඳනා
කාලයට නොනැමෙනා
හිතුවක්කාර යටිහිත
යදම්ලා යතුරුලා
ඇති නමුත් පසෙකලා
ජීවිතය හසුරුවන
හිතුවක්කාර යටිහිත
අගාධය පෙනී පෙනී
දැක දැකත් විනාශය
ඒ දෙසට නෙත් යොමන
හිතුවක්කාර යටිහිත
බුදු දහම් අමා ගඟ
තුළ ගිලී මතු දිනෙක
කරමි මා ඔබ යටත්
හිතුවක්කාර යටිහිත

-Iroshini/Jan2019