~වැට බැඳුණු සොයුරු පෙම~

හිත කළබලයි හද දුක්බරයි
ඇඳිරි නීතිය නිසාවෙන් අද
ඔබ ළඟට වී සහය දෙන්නට
චූටි මල්ලියේ වෙනදා විලසට
එන්න විදියක් නෑ

අත්බණුව දෙස කන් යොමාගෙන
නුඹ පියෙකු වුණ පණිවුඩය ගෙන
සිටියමුත් සිත රවටමින් මම
දකිනතුරු මව් සමඟ පොඩි පුතු
හිතට නිවනක් නෑ

ඉරෝෂිණී/3rd May 2020

කොරෝනා

ළඟින් හිටිය මිතුරියො රැළ
මොහොතින් සතුරන් උනාද
දෙවෙනි මවක් ලෙස ළඟ සිටි
ගුරු සෙනෙහස ගොළු වුණාද

දහසක් සෙනඟක් අතරේ
මොහොතින් සිත තනි උනාද
පොඩි හදවත පිපිරී ගොස්
නෙතු කඳුළින් පිට වුණාද

දයාව කරුණාව කැඩී
උඩු සුළඟට විසුරුණාද
කොරොනාව සුනාමියට
මනුස්සකම අසු වුණාද

(based on news about a schoolgirl who had fever in the school on 28th)

Ordinary life

I wished for an ordinary life
Which there’s nothing to hype
Ordinary husband, house and children
Nothing is so special for pretension

Nowadays the speciality is abundant
Everyone gets a lot of things to vaunt
Due to the rareness and unavailability
Ordinariness has become extraordinary

Iroshini-Dec 2018