සිරවූ කවි සිතුවිලි

පොතක පතක පිටු අතරින්

පෑන් තුඩක් නිදහසේට

සිත තුළ ඉතිරුණු සිතිවිළි

සොරා ගත්තා එක කාලෙකපෑන් තුඩට උකහා ගත්

ඒ සිතිවිළි එකින් එකට

තාලයකට කලාවකට

පිටු අතරේ කුරුමිණිකුරු සිතුවම් කෙරුණාසංකීර්ණ වූ ජීවිතයක

සිතිවිළි එහෙ මෙහෙ විසිරී

පෑන් තුඩත් පොත් අතරෙහි

තනිවීලා සුසුම් හෙළන්නේ


ඉරෝෂිණී (July 2016)

The Precious Gift

Eleven years ago, I was at the theatre
You were still in my womb
It was opened and doctors were surround
I could only feel but not be seen
The doctor, a nice lady who chat with me
To deprive me of falling asleep with tiredness
Telling me stories about what is going on
Other side of the barrier which I can’t see
She whispered with her loving voice
That I am getting a nice baby girl
The sweetest words I ever heard
Brought a smile fading the tiredness
It has been exactly eleven years from today
Saw the little face covered with a blue blanket
Lot of hair grown long enough to touch the neck
The most precious gift which I ever got in my life

Iroshini/ 18 July 2018

නූපන් පුතුට

නොසිතූ විලස
මා කුසට පැමිණ
නොකියාම යන්නටද
සැලසුම ……..
නැතිද රැඳෙන්නට
මඳක් හෝ ඉස්පාසුවක්
විඳින්නට
අපගේ සෙනෙහස

ඉරෝෂිණී/2012
pic: http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-illustration-one-fetus-in-utero/162430997

Life

https://pixabay.com
Life……………..

what an uncertain thing
It’s unpredictable
and unrecoverable….
sometimes unbelievable
A happy moment
suddenly can end as a tragedy
Several years planning
can be destroyed in a minute
Life is a kind of mirage
Which shows us illusions
While hiding the reality

So we are all be deceived

Iroshini (1st June 2018)

Poor health

https://pixabay.com
  
Life is not an easy thing to cope
With poor health and mental strength
Feeling tired and slightly restless
Not being able to manage work

Thoughts and mind in a secret war
Making the heart beat rapidly grow
Forgetting all these complicated stuff
Want to fly away to relax my mind
-Iroshini (2018 May)

You are gone forever

A Sunday in January long years ago

You quietly came and sat beside me
Passing several benches
In my Sunday school class

A tide long hair with a proud smile
Anxious face due to the curious mind
Sharp tongue and the brightening eye
Caused for bonding two perpetual friends

Even you were a short-tempered girl
Very easily getting angry with all
But your heart was filled with full of love
Which you never knew how to reveal

We grew together as best friends forever
Even our life paths were totally dissimilar
We shared every happiness and sadness
Whenever we had the time and occasions

I couldn’t show my tears and grief
When you were suffering from full of pain
You held my hand and begging for relief
In my heart, those days still remain

Everybody said you are no more
Should I believe or not believe
I only saw a sealed brown coffin
With your name pasted on it

My heart never believes that
Never thought of it, but
You are gone and gone forever
Without saying goodbye to me

Iroshini (2017 March)

Birds without wings

The group of seven including me
Made the days in my university life
Thoughtful friendliness with lots care
Still gets my hearts’ full of share

The single bench at the corner of the ground
Help us to resolve the troubles we had
Finding and proposing great odd solutions
Which none of us couldn’t ever implement

The benches around huge Nuga tree
Were much comfortable for endless chatting
Giggling gossiping counselling and consoling
Sometimes caused us forgetting the timetable

Everything has gone to past and past
It will never give again such a precious moment
Making Life much easier, lighter and happier
With less burden and responsibilities

We lived like birds who flying here and there
Even without huge wings and light feathers
I missed all those days and the camaraderie
Which I always had from my wonderful friends

– Iroshini (April 2016)

හඳුනා ගන්න මා

මා නිරතුරුවම සිතනුයේ
සිදුවුනිද ඔබහට වරදක්
මගෙන් ……………
මා නිතැතින්ම සොයනුයේ
අවැසිදැයි ඔබහට පිහිටක්
මගෙන් ……………
මා නොපැකිලව පැවසුවේ
සිතට නැගි සිතුවිලි
සැනෙන් ……………
එසේමුත් මා හිතැත්තනි
නොමැත ඔබ කිසිවකුත්
හැඳිනගෙන මා ………
නොදෙඩුවද මුවගින් දහස් වදන්
නොනගුනද මුවගින් සිනාරැල්
නැගෙනමුත් මුවගින් විටෙක දොස්
මගේ සිත පිරීසිදුයි ………

ආදරය

ආදරය ඔබ අංකුරයකින්
රෝපනය උන
කලකට ඉහත
පුංචි පැළයක්ව සිට

දැන් ඉති අතුලා
වැඩුන මහා රුකකි…..
නෙකවන් මල් පිපුණ
මල් සුවඳ දසත පැතිරුණ
ඒ මහා රුක
අතු ඉති පතර විහිදා
පැතිරේවි ඔබවටා සැමදා……..

අන්තර්ජාලය

ඔබත් මාත්
අන්තර් ගතකොට
බැඳුම්කරයක පටලවා
අප සියලු සිත් සතන්
ජාලයක සිරකරගත්
අන්තර්ජාලය
වරෙක සබැඳෙයි
අප සිනාසෙයි
වරෙක හැරයයි
අප සුසුම්ලයි