මගේ පැතුම

Picture from: https://clipartxtras.com/
වතේ නැගි ඩා බිඳු වියැළුණාදෙන්
ගතේ නැගි දාහය වියැකුණාදෙන්
නෙතේ බර ඇසිපියෙහි තැවරුණාදෙන්
සිතේ පිරි තනිකම සැඟවුණාදෙන්
හදේ සැනසුම පිටු අතර වැළලුනාදෙන්
කවක් වී එය මුවග පිළිරැව් වුණාදෙන්
මගේ වෑයම සැමට සැනසුම ගෙනාදෙන්

සියලු යුතුකම් පැතූ ලෙස ඉටු වුණාදෙන්ඉරෝෂිණී/ 2018 සැප්තැම්බර්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *