අන්තර්ජාලය

ඔබත් මාත්
අන්තර් ගතකොට
බැඳුම්කරයක පටලවා
අප සියලු සිත් සතන්
ජාලයක සිරකරගත්
අන්තර්ජාලය
වරෙක සබැඳෙයි
අප සිනාසෙයි
වරෙක හැරයයි
අප සුසුම්ලයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *