හඳුනා ගන්න මා

මා නිරතුරුවම සිතනුයේ
සිදුවුනිද ඔබහට වරදක්
මගෙන් ……………
මා නිතැතින්ම සොයනුයේ
අවැසිදැයි ඔබහට පිහිටක්
මගෙන් ……………
මා නොපැකිලව පැවසුවේ
සිතට නැගි සිතුවිලි
සැනෙන් ……………
එසේමුත් මා හිතැත්තනි
නොමැත ඔබ කිසිවකුත්
හැඳිනගෙන මා ………
නොදෙඩුවද මුවගින් දහස් වදන්
නොනගුනද මුවගින් සිනාරැල්
නැගෙනමුත් මුවගින් විටෙක දොස්
මගේ සිත පිරීසිදුයි ………